Åpenhetsloven

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

1. INNLEDNING

Denne redegjørelsen er Jarlsø Eiendom AS’ (“Selskapet“) redegjørelse for aktsomhetsvurdering etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (“Åpenhetsloven“) § 5.

 

Redegjørelsen omfatter aktsomhetsvurderingene vi har utført for perioden 1. januar til 31. desember 2023.

2. ORGANISERING OG DRIFTSOMRÅDE

Selskapet driver virksomhet i Tønsberg kommune fra egne lokaler på øya Jarlsø, med 5-6 årsverk hvor de ansatte i hovedsak arbeider fra kontorene med unntak fra inspisering på byggeprosjekt når det er aktuelt.

 

Virksomheten består i å eie eiendom, drive utleie og utvikle øya Jarlsø med utbygging og salg av boliger i tillegg til noe areal for næringsvirksomhet og generell drift av dette.

3. FORANKRING OG RETNINGSLINJER

Selskapet har forankret arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold under Åpenhetsloven i styret og utpekt en ansvarlig til å følge opp det praktiske arbeidet med aktsomhetsvurderingene under Åpenhetsloven. Den ansvarlige har rapportert til styret om arbeidet som har blitt gjort under Åpenhetsloven, og vil også gjøre det framover.

 

Selskapets styre har videre vedtatt interne retningslinjer for å sikre jevnlig oppfølging av arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene er kommunisert til alle ansatte.

 

Selskapet har også utarbeidet etiske retningslinjer til leverandører og formidlet disse som angitt i punkt 4 under.

4. KOMMUNIKASJON EKSTERNT

Selskapet har en egen fane om Åpenhetsloven på sine nettsider. Eventuelle spørsmål eller henvendelser til Selskapet relatert til Åpenhetsloven kan stilles til post@jarlsoe.no

 

Hva gjelder formidling av våre forventninger til leverandører og forretningspartneres overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har dette fremgått ved informasjonsinnhentingen under aktsomhetsvurderingene. Separate etiske retningslinjer er formidlet, og vil også framover bli formidlet, til en god del av leverandørene og forretningspartnerne.

5. AKTSOMHETSVURDERINGENE

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med en overordnet analyse og informasjonsinnhenting for egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. Formålet var å identifisere hvilke områder som utgjør høyest risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Egen virksomhet består av ansatte på vårt kontor på Jarlsø. Forretningslokalene er moderne og tilfredsstiller krav til godt arbeidsklima og luftkvalitet. Alle ansatte har lovmessige og tilpassede arbeidsavtaler, lønn og arbeidsforhold. HMS er ivaretatt ved Selskapets interne rutiner.

 

Selskapets næringslokaler er energieffektive og moderne, og kan omgjøres i henhold til nye standarder eller behov. Vår vurdering av interne systemer og avtaler med eksterne aktører knyttet til virksomheten som gjelder utleie av næringseiendom er at de bidrar til å fange opp risiko og legger til rette eventuell implementering av tiltak. På eiendommen(e) er det systemer og strategier for brannsikkerhet.

 

For byggeprosjektene våre bruker vi totalentreprise og velger anerkjente leverandører som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tillegg til andre krav vi er opptatt av. Vi har fokus på ansvarlige innkjøp, sikkerhet på byggeprosjektene og håndtering av risiko.

 

Vi innhentet en komplett oversikt over leverandører og forretningspartnere (heretter samlet “Leverandører“) hvor det ble foretatt en prioritering av hvilke Leverandører som skulle følges opp ved videre kartlegging. Avgrensningen ble foretatt på kriterier som størrelse på betalinger fra oss, hvor vesentlig Leverandøren er for vår virksomhet og bransje.

 

Formålet med avgrensningen var å lage et utgangspunkt for videre undersøkelser. Som metode i den videre kartleggingen så vi på allment tilgjengelig informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hovedsakelig knyttet til de aktuelle Leverandørenes geografi og bransje. Det ble blant annet benyttet rapporter og informasjon fra OECD, Norsk kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og fagsider fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

 

For de Leverandørene som selv var omfattet av Åpenhetsloven, og som dermed hadde publisert egen redegjørelse, ble redegjørelsene gjennomgått. Hvor redegjørelsene for 2023 ikke er publisert enda, har vi gjennomgått redegjørelsene for 2022. Vi vil gjennomgå redegjørelsene for 2023 fortløpende når de publiseres, og vil oppdatere risikovurderingen og denne redegjørelsen dersom noen av redegjørelsene for 2023 endrer risikobildet til Selskapet i nevneverdig grad.

 

Prioriterte Leverandører som ikke var omfattet av Åpenhetsloven ble forespurt relevant informasjon, herunder om Leverandørene kjente til om deres egen virksomhet, deres leverandørkjeder eller forretningsforbindelser innebar en risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Svarene vi har mottatt var tilfredsstillende. Vi har ikke fått svar fra alle aktuelle Leverandører, og vil følge opp dette videre.

6. OPPSUMMERING

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom våre aktsomhetsvurderinger. Vi har derfor ikke iverksatt konkrete tiltak, annet enn de etiske retningslinjene som omhandlet i punkt 4 over. Vi har imidlertid ikke mottatt all informasjon fra de aktuelle Leverandører enda, og vil følge opp dette. Eventuelle varsler om mulige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vi mottar vil følges opp fortløpende.